BONUS & MALUS
Umanjenje i uvećanje osnovne premije

Šta je Bonus – Malus?

uplatnice, kartice, čekovi
Ukoliko ste savestan i odgovoran vozač, ne učestvujete u saobraćajnim nezgodama, tj. nemate prijavljene materijalne štete na vašem vozilu ostvarujete pravo na bonus. To znači da će vam cena osiguranja biti sve niža i niža iz godine u godinu. Postoje i druge vrste popusta koji se mogu ostvariti na osnovu: dugogodišnjeg osiguranja, broja osiguranih motornih vozila, vozačkom iskustvu, zaštiti na vozilu, itd. Može se ostvariti popust i do 50%.
Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od auto-odgovornosti primenjivaće bonus-malus sistem, odnosno cena polise će direktno zavisiti od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana.

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od auto odgovornosti, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta, dok malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu.

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća a propisana je od strane NBS.

Važno je znati!
Važno je znati da se pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila.
Promenom vozila, ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.
Bonus – malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.
Kada se obnavlja polisa?
  • Kada se obnavlja polisa, proverava se da li je bilo prijavljenih šteta u periodu važenja polise.
  • Ako nije, osiguraniku se umanjuje premija za 5% do maksimalnih 15% u naredne dve godine, a ako je šteta bilo, on se kažnjava za svaki prijavljeni štetni događaj.
  • To znači da za jednu štetu morate platiti osiguranje do 50 odsto više od osnovne cene osiguranja.
  • Za tri i više šteta ova cena ide na maksimalnih 150% više od osnovne cene osiguranja.
  • Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.